Updating Translator Profiles

Url Name New Profile
vicky-feng-1 No
silvia-cipriani No
manuel-eiroa-1 No
fab-m No
william-lee No
grigory-rokhmistrov No
olga-rokhmistrova No
julia-viladomslenk No
frol-maslov No
antonella-grati No
ling-zhou No
qiang-kang No
tataina-zhurovskaja No
agustina-comba No
alvaro-henriquez No
jeffy-xu No
daffy-xsu No
victor-song No
john-tsu No
natanael-depaulasousa No
christopher-sebaoun No
yonggong-wu No
pei-chen No
rudy-he-1 No
xiaoqian-kang No
xinrong-kang No
duoduo-qian No
peng-wei No
xueming-wang No
huangmao-lao No
shanhe-zao No
sien-zhao No
nan-xu No
fbio-pinheiro No
carolina-ortiz-1 No
veronicah-macharia No
josecavalcante-dequeirozneto No
katarzyna-wilk No