Updating Translator Profiles

Url Name New Profile
vicky-feng-1 No
konstantin-sazonov No
katya-oleynikova No
claudia-fontecha-1 No
ioulia-peregoudova No
qiang-kang No
agustina-comba No
jeffy-xu No
daffy-xsu No
john-tsu No
shirley-lau No
yonggong-wu No
pei-chen No
xinrong-kang No
duoduo-qian No
peng-wei No
xueming-wang No
huangmao-lao No
nan-xu No
csar-incio No
fbio-pinheiro No
anastasija-smite No
kazuki-sato No
florian-poujade No
maciej-ak No
bart-wullaert No